Thương hiệu Kim Danh

Giá trị thương hiệu: Kim Danh mang lại giá trị gì cho người Việt Nam, nguồn gốc ý tưởng, ý nghĩa logo - slogan, ý nghĩa tên Kim Danh, sở hữu trí tuệ

 1. Nguồn gốc ý tưởng

  Nguồn gốc ý tưởng

  Nguồn gốc ý tưởng của Kim Danh xuất phát từ ý tưởng dạy con bằng ý nghĩa tên
 2. Ý nghĩa tên Kim Danh

  Ý nghĩa tên Kim Danh

  Ý nghĩa tên Kim Danh là gì? Cách dịch nghĩa như thế nào? Điểm đặc biệt làm nên giá trị và thương hiệu Kim Danh.
 3. Ý nghĩa Logo

  Ý nghĩa Logo

  Ý nghĩa Logo của công ty TNHH Tranh Kim Danh. Ý tưởng từ cây tre, măng non và lý tưởng "Nuôi dưỡng một thế hệ"
 4. Bản quyền sở hữu trí tuệ

  Bản quyền sở hữu trí tuệ

  Bản quyền về ý tưởng, nội dung ý nghĩa tên, logo Kim Danh đã được đăng ký tại cục Sở hữu trí tuệ, thuộc sở hữu của tác giả Đỗ Loan.